Magyar-angol szótár

Pinworm cink kenőcs áttekintés. Magyar-angol szótár

Az alapítást az Akadémia A Kutatóközpontot azért hozták létre, hogy a korábban önálló kutatóhelyek a tudományos együttműködés, a közös infrastruktúra és műszerállomány lehetőségeinek kihasználása révén eredményesebben és gazdaságosabban dolgozzanak.

A Kutatóközpontba olvadt intézetek a létrehozatal óta tovább korszerűsödtek, új kutatási témák indultak, bővültek a kutatócsoportok közötti tudományos együttműködések. A másik két kutatóhely a korábbi önálló intézmények nevét szintén megváltoztatva, mint Izotóp- és Felületkémiai Intézet, ill.

Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium működött tovább. A KKKI kutatási területeinek változásai Az Intézet kutatási céljait és a tevékenység területeit az alapításkor az ötvenes évek első felének ismeretei határozták meg. Hasonlóképpen az egyes kutatási területek — szerves kémiai pinworm cink kenőcs áttekintés kutatása, kinetikai és katalízis vizsgálatok, polimer kémiai, valamint anyagszerkezeti kutatások — ma is meghatározó részei a kémia tudományának.

Az Intézet kutatási eredményeiről tématerületenként olvasható ismertetés a 4. Az itt következőkben — a teljesség igénye nélkül — csupán néhány olyan fontosabb és eredményesebb, a as és a es években művelt kutatási téma megnevezése, valamint a témát irányító kutatók neve szerepel, amelyek, ill.

A as évektől kezdődően, s fokozottan a as évektől, a kémia ismeretei több, pinworm cink kenőcs áttekintés tőle távoli területen is nyertek és nyernek alkalmazást. A tudomány fejlődésével egyre inkább tapasztalható pinworm cink kenőcs áttekintés különböző szakterületek tudásanyagának egymást erősítő hatása.

Jelenleg — a kémiát érintően — két fontos irány különböztethető meg. Az egyik a kémia és az élő rendszereket tanulmányozó más tudományágak ismereteinek és módszereinek közös alkalmazása az élő szervezet működése megértésének, a fiziológiai történések felderítésének és így gyógyszerek kidolgozásának céljából. A másik irány az anyag szerkezetének és funkciójának, az anyagok egymásra hatásának, a lejátszódó reakcióknak az elemi lépések, a molekulák, atomok szintjén történő mind pontosabb megismerését célozza.

A kémia, a fizika és a biológia határterületeinek vizsgálata az egyik legizgalmasabb irányvonal. Az említett fejlődésre való tekintettel indította meg az Intézet a es évek elején bioorganikus kémiai, majd peptidkémiai és a természetes szerves vegyületekkel foglalkozó kutatásait.

Az élettudományok előretörése azóta is világszerte folytatódik. Ennek eredményei a gyógyászatban is jelentkeznek, jelentős részben éppen a kémia egyre nagyobb szerepvállalásának köszönhetően. Az ipar és a mezőgazdaság, továbbá az egészségügy és a társadalom más területei a XXI. Egyre nagyobb az igény új 12 gyógyszerekre antivirális, antimikrobiális, gombaellenes stb. A tudományos kutatásban is óriási változásokat hozott — mintegy az es évektől — a számítógépek elterjedése. Mára a szerkezetkutatásban és az analitikában használatos műszerek méréseit számítógépek vezérlik, az adatokat, amelyekből többszázezret tartalmazó adatbázisokat építenek, számítógépi programok dolgozzák fel.

A röntgendiffrakciós kristályés folyadékszerkezet-meghatározások műszerei, a tömegspektrometriai, a magmágneses rezonanciamérési, az infravörösspektroszkópiai, a gáz- és folyadékkromatográfiás műszerek, a felületvizsgáló spektrométerek és mikroszkópok mind számítógépekkel összekötött berendezések.

A spektroszkópia műszereit analitikai-elválasztástechnikai műszerekkel kombinálják, ezáltal új lehetőségek nyílnak keverékek egyes komponenseinek, bonyolult, nagy molekulatömegű anyagoknak a szerkezetmeghatározására és igen kis mennyiségű anyagok analízisére. Az Intézet elérte, hogy műszerezettségének szintje ne lehessen akadálya a kiváló minőségű tudományos munkának.

A KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓINTÉZETTŐL A KÉMIAI KUTATÓKÖZPONTIG

Budapesti Kémiai Szerkezetkutató és Elválasztástechnikai Műszerközpontjának tevékenységét. A Központ részt vállalt az egyetemek műszeres szerkezetkutatási feladatainak megoldásában, de számos vállalat részére is helmint üzenet méréseket. Az as évek végén kezdte meg működését a Varian XL típusú, nagyfelbontású, nagyterű NMR-berendezés és a Nicolet cég Fourier-transzformációs infravörösspektrométere, amelyek akkor a legkorszerűbbek voltak az országban.

Ugyancsak a nyolcvanas évek végére épült ki az Intézet belső számítógépes hálózata. A es években egy atomierőmikroszkópot és egy pásztázó alagútmikroszkópot, amelyek a felületvizsgálatokat, valamint egy optikai rotációsdiszperzió és cirkuláris dikroizmus spektrométert, továbbá egy nagyteljesítményű röntgenkészüléket, amelyek a szerkezetkutatásokat segítik, helyeztek üzembe. Az utóbbi években sikerült néhány olyan korszerű berendezést beszerezni, amelyek lehetővé teszik, hogy lépést tartsanak a nemzetközi kutatásokkal.

A tömegspektrometriai laboratórium 13 A kombinált elektrofiziológiai és mikrofluorometriás mérőrendszer kialakításával lehetővé vált a validált célmolekulákon ható gyógyszerek pinworm cink kenőcs áttekintés és vizsgálata a neuronhálózatok szintjén. A számítógépes dokkoláson alapuló, racionális gyógyszertervezéssel nyert molekulák hatásossága így először receptorkötési tesztekben, hagyományos, illetve gyorskinetikai módszerekkel vizsgálható, ezt követően a receptorok válasza élő sejtekben patch-clamp technikával tanulmányozható.

Pinworm cink kenőcs áttekintés kapott eredmények in vivo mikrodialízis mérések segítségével egészíthetők ki. A beruházás megvalósítása egy-egy hatásos vegyület csaknem teljes körű, pinworm cink kenőcs áttekintés vizsgálatát lehetővé teszi. A Kémiai Kutatóközpontban egy jelentős, modern kutatási irány — nanorendszerek és határfelületi jelenségek komplex, in situ vizsgálata — meghonosításán dolgoznak. A frekvenciaválasz-módszer [Frequency-response FR method] sajátos módszer az adszorpciós anyagtranszport vizsgálatára.

A módszer egyensúlyi vagy állandósult állapotok periodikus megzavarásán és a rendszer adott jellemzőjére vonatkozó, periodikus válaszfüggvény analízisén alapul. Az anyagtranszport dinamikájára jellemző a folyamat és a periodikus perturbáció között fellépő rezonancia frekvenciája. Az FR-módszer elnevezés az itt vázolt vizsgálati elvre vonatkozik, és nem korlátozódik valamely perturbált változóhoz ami lehet nyomás, térfogat, hőmérséklet, koncentráció, stb. Tehát a válaszfüggvény rögzítésére használt műszerrel szemben támasztott követelmény, hogy kellő érzékenységgel és sebességgel rögzítse a válaszjel változását.

Intézetünkben az adszorpciós egyensúly változtatható frekvenciájú térfogat perturbációjára van lehetőség, valamint a válasz nyomásfüggvány rögzítésére és analizálására.

Összegfrekvencia-keltési SFG spektrométer határfelületi jelenségek nagy érzékenységű, pinworm cink kenőcs áttekintés situ vizsgálatára 14 Az ESR-laboratórium által beszerzett ELEXSYS E elektronspinrezonanciaspektrométer Bruker Analytik nagy érzékenysége lehetőséget nyújt igen kis koncentrációban jelenlévő pinworm cink kenőcs áttekintés centrumok, így szabad gyökök és átmenetifém-ionok kimutatására és vizsgálatára.

Ez a tény kiterjeszti a berendezés biológiai problémák megoldásában való felhasználási lehetőségeit. Ezeken a területeken különösen fontos a kis mennyiségben jelenlevő, de az élettani mechanizmusok szempontjából jelentős szabad gyökök tulajdonságainak ismerete. Az új spektrométer a számítógép-vezérelt goniométer segítségével lehetőséget ad egykristály-vizsgálatok végzésére is, ami elsősorban a különleges elektromos és mágneses tulajdonságokkal rendelkező anyagok, nanoszerkezetek és fullerének esetén szükséges.

A beruházás célja: polikristályos és amorf anyagok, valamint felületi rétegek röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatának elvégzése. Így pl. A készülékhez egy alacsony hőmérsékletű berendezés is tartozik, amellyel a kristályminta közvetlen közelről hűthető.

pinworm cink kenőcs áttekintés alinia paraziták kezelésére

A berendezés STM pásztázó alagútmikroszkóp fejjel, valamint optikai mikroszkóppal, mintaasztallal és AFM-fejjel van felszerelve. A mikroszkópot eddig szilikát nanostruktúrák, katalizátorhordozók és korrodeált vasfelületek vizsgálatára használták. A nanokutatásokat szolgálja a Hysitron TriboScopeR nanoindentáló berendezés is.

A szintézisek alatt lehetőség van refluxáltatásra inert gázatmoszférában. A "Slurry Phase Reactor" folyadékfázisú reakciók párhuzamos vizsgálatára alkalmas, 16, mágneses keverővel ellátott miniautoklávból 15 ml álló, teljesen automatizált reaktorrendszer.

A berendezésben a következő vizsgálatok végezhetők: különböző gázok kemiszorpciója, BETfelület és pórusméreteloszlás meghatározása, hőmérsékletprogramozott redukció, oxidáció, 16 deszorpció, kémiai reakciók, kinetikai vizsgálatok stb. A gázfázisú vizsgálati módszereknél a változások hővezetőképességi detektorral és tömegspektrométerrel követhetők.

Egy egységben képes a gázáram és a hőmérséklet pontos szabályozására, valamint a degradáció során képződött hidrogénklorid mérésére. A berendezés a funkcionális polimerek kidolgozásához járul hozzá.

  • Legyezni nem tudok - még.
  • Ez a hivatalos ur derítette ki, hogy nem mindig az a jolentés igaz, amit avidéki ha-rámbasák terjosztenek a pénzügyminiszter ur eló.
  • Pinworms a vastagbélben
  • Parazita gyógyszerek fóruma
  • Leitold József A madarak állandó testhőmérsékletű állatok, azaz testhőmérsékle- A hőstressz kivédésének számtalan módja lehetséges.
  • Biztonságos parazita gyógyszerek

A világtendenciáknak megfelelően a as és a es években az Intézet bioorganikus kémiai kutatásaiban egyre inkább előtérbe kerültek a biokémiai, molekuláris farmakológiai, neurokémiai, az élettani folyamatok szabályozásában szerepet játszó vegyületekkel és reakcióikkal, azok mechanizmusával kapcsolatos kutatások. Az elemi folyamatok mechanizmusának felderítésében pedig a a kerekférgek fejlődésének jellemzői, fotofizikai és oldatkémiai, oldatfizikai vizsgálatok kapnak egyre nagyobb szerepet.

A felületeken lejátszódó folyamatok mechanizmusának megismerésére irányuló kutatások új tulajdonságú anyagok, hatékonyabb katalizátorok kidolgozását teszik lehetővé.

What Causes Pinworms? - The Dr. Binocs Show - Best Learning Videos For Kids - Peekaboo Kidz

Új témaként jelentkeztek a es évek közepétől a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások. Ezek közé tartoznak az új, környezetbarát eljárások alkalmazását lehetővé tevő katalizátorok kidolgozásával összefüggő és a hulladékmegsemmisítéssel kapcsolatos, valamint a környezetanalitikai vizsgálatok.

Az Intézet számos területen országos jelentőségű szerepet játszott.

bélféreg veny nelkul

A kémiai kutatásokat tekintve a kutatóhelynek az akadémiai-egyetemi szférát az iparral összehangoló, integráló szerepe volt és van jelenleg is. A programban számos MTA, egyetemi és más kutatóintézet, vállalati kutatóhely vett részt. A program több, eredeti magyar gyógyszerkészítmény kidolgozásához járult hozzá.

Tevékenységével sikeresen segítette a hazai pinworm cink kenőcs áttekintés teljes vertikumának kiépítését. A Kémiai Kutatóközpont kutatásai és a tudomány nemzetközi irányzatai közötti kapcsolatok A Kémiai Intézet tudományos vezetői már a es évek közepén felismerték, hogy a tudomány nemzetközi mezőnyében a versenyben maradás igénye, a korlátozott anyagi lehetőségek és kutatói létszámok szükségessé teszik a kutatási témák korszerűsítését, az anyagi és a szellemi potenciálnak néhány kiemelt feladatra való koncentrálását.

A természettudományokban megfigyelhető nemzetközi trendek azt mutatják, hogy erősödik a kémia integráló szerepe, s e diszciplína ismeretanyaga egyre inkább nélkülözhetetlenné, módszerei alkalmazandóvá válnak az élettudományok, a nanotudományok, a felületkutatások, az anyagtudományok, az új, funkcionális anyagok létrehozása és a környezettudományok területén.

Korunkban a természettudományi kutatási területek egyre erősebben hatnak egymásra, egyre fontosabbak az olyan, projektszemléletű munkák, amelyek több pinworm cink kenőcs áttekintés ismereteinek és módszereinek összehangolását igénylik. Az említetteket tükrözik az EU közötti 5. Az előzőek közül az életminőséggel, valamint a versenyképes és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kulcsakciók, ill.

Eddigi jelentései az Intézetben művelt témák túlnyomó részét korszerűnek és nemzetközi szinten is eredményesnek ítélték.

Szalicil kenőcs

A biomolekuláris kémiai, a felületkutatási nanokémiavalamint az elméleti és szerkezeti kémiai kutatások irányait nemzetközileg is versenyképesnek tartják. Sürgették azonban a témák koncentrálását, a kutatási és műszeres kapacitásoknak alapvetően két, a nemzetközi figyelem előterében álló tématerületre való csoportosítását.

Ez a két irány: a biomolekuláris kémiai kutatások, valamint a funkcionális anyagok kutatása. Ez utóbbi területhez értve a felületkutatásokat és a nanotudományi kutatásokat is.

Magyar-angol szótár

A Kutatóközpont szerves kémiai és biomolekuláris kémiai kutatási iránya, a korszerű trendekhez illeszkedve, az élettudományi kutatások integráns részeként tekinthető, különösen, 18 ha a közötti időre NKFP-támogatást elnyert MediChem projekt céljait és részfeladatait tekintjük.

A Kémiai Intézet által koordinált MediChem Konzorcium, Validált célmolekulákon alapuló gyógyszer és diagnosztikum tervezés c.

pinworm cink kenőcs áttekintés

Az interdiszciplináris kutatási potenciált összefogó konzorcium kutatásainak célja a Magyarországon legfőbb halálokként szereplő szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések és a kapcsolódó idegrendszeri állapotok korai felismerését célzó, nagy kapacitású diagnosztikai eljárások kidolgozása, diagnosztikai reagensek kifejlesztése, valamint a betegségek kezelésére irányuló specifikus gyógyszerek előállítása és terápiás kipróbálása volt.

A MediChem program sikerrel teljesítette a tervezett pinworm cink kenőcs áttekintés. A résztvevők egy szűkebb köre ben egy újabb három évre szóló pályázatot dolgozott ki, amelyet az Oktatási Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélt. A Kutatóközpont felületkutatással foglalkozó csoportjainak tematikája a legkorszerűbb irányzatokhoz kapcsolódik.

pinworm cink kenőcs áttekintés

A Kémiai Intézet által koordinált, a nanotudományok rendkívül sokrétű és szerteágazó területét felölelő és Ennek a célnak az elérésére egyrészt új, korszerű felületmódosító eljárásokat alkalmaztak, másrészt pinworm cink kenőcs áttekintés jelenleg használatos felületkezelési technológiákat fejlesztették, illetve megkísérelték helyettesíteni azokat új, környezetbarát eljárásokkal.

A kutatás-fejlesztés keretében új, nanoszerkezetű, speciális tulajdonságú, többrétegű bevonatrendszereket alakítottak ki szol-gél technikával, a molekulák önszerveződése alapján, nem-egyensúlyi elektrokémiai eljárásokkal, CVD- PVDmódszerekkel és lézeres felületmódosítással. Ezeknek a módszereknek a bevezetése azt eredményezheti, hogy világszínvonalú, célszerűen tervezett felületi tulajdonságú termékek lesznek gyárthatók hazánkban.

Az elnyert pinworm cink kenőcs áttekintés jelentős hatása van a kutatások interdiszciplináris jellegének erősítésére, új témák indítására, a korszerű kutatási profil kialakulására, a hazai- és nemzetközi együttműködések erősödésére, továbbá az EU-pályázatokon történő részvételre.

Mind az USA-ban, mind Európában egyre erőteljesebb a tudományos alapkutatásoknak az alkalmazott kutatások és a fejlesztések irányában történő elmozdulása. Ez annál inkább szükséges, pinworm cink kenőcs áttekintés az Európai Unió kutatási programjaihoz való kapcsolódás is ezt igényli. A kutatási tematika egységesülése a bevezetőben említett első két kutatási irány projektjei révén igen erőteljesen fejlődik.

Az elméleti és szerkezetkémiai kutatások mind szorosabban kapcsolódnak a biomolekuláris és a felületkutatási projektekhez.

Az Intézetnek azonban nemcsak a neve változott meg, hanem tematikájában és szerkezetében is megújult.

Betekintés: Magyar-román-angol fogorvosi szakszótár

A program megvalósítása a pinworm cink kenőcs áttekintés és anyagi erők fokozott mozgósítását igényelte. A témakorszerűsítésben nagy segítséget nyújtott és nyújt jelenleg is a Központ Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testülete.

Az anyagi fedezetet jelentős részben pályázatok révén, az MTA támogatásával, illetve saját forrásokból sikerült biztosítani. Az elmúlt évek alatt több korszerű kutatási területen indultak új témák pl. Nagyszámú PhD-hallgató kezdte meg munkáját a Központban, a legtehetségesebb, PhDfokozatot elnyert fiatalok további munkáját ösztöndíjjal támogatja a Központ, fokozatosan javul az épületek műszaki állapota, s számos új műszert állított üzembe. A tudományos kutatások feladatai és eredményei a KKKI-ban szakterületenként és témánként Szerves kémiai és bioorganikus kémiai kutatások Szerves radiokémiai kutatások Az ötvenes évek kezdetétől a pinworm cink kenőcs áttekintés szerves vegyületek felhasználása az orvosi, a biokémiai és a kémiai kutatómunkában, valamint az ipari- elsősorban a gyógyszerkutatás számos területén általános, sokszor nélkülözhetetlen módszerré vált világszerte.

Több területen a klinikai gyakorlatban is használtak izotópokkal pinworm cink kenőcs áttekintés szerves vegyületeket.

A kibocsátás formája

A kérdés fontosságát felismerve a KKKI ban egy kutatócsoportot hozott létre, pinworm cink kenőcs áttekintés feladatául az izotópokkal jelzett vegyületek szintézismódszereinek kidolgozását és előállítását tűzte ki. A kutatások Ötvös László vezetésével indultak el. Az izotópok megválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a vegyületek minél szélesebb köre legyen radioaktívvá tehető. Ezért a jelzett anyagok előállítására a szén- és pinworm cink kenőcs áttekintés hidrogénatom sugárzó izotópjának a megfelelő pozíciókba történő beépítése volt a feladat.

Az említett atomok izotópjai közül elsősorban a hosszú több mint év felezési idő lebomlási idejű, es atomtömegű radioszén 14C alkalmazására került sor. A radioizotópos szintézisek elvégzéséhez a megfelelő szerves reakciók mechanizmusának pontos ismeretére volt szükség. A kutatások eredményei — amelyek közül csak a legjelentősebbek sorolhatók fel — messze túlnőttek az izotópos szintetikus feladatok teljesítésén.

Dakin-West reakció, furfurol savas közegben történő oxidatív dekarboxileződése, izocianátok szén-dioxidvesztéssel végbemenő folyamatai ; néhány átrendeződéses folyamat pl. Az említett — több esetben ma már tankönyvi ismeretanyagul szolgáló — mechanizmusvizsgálaton túlmenően, a csoportcsere-reakciók az izotópok szintetikus felhasználására szolgáltak. Ez azon alapult, hogy egy jól szintetizálható, radioszenet tartalmazó vegyületet azonos funkciót tartalmazó vegyületekkel reagáltatva, a vegyületcsoport egész sorozata állítható elő.

Ilyen pl.

  • Szalicil kenőcs, használati utasítás Módszer és adagolás A szalicilsavas kenőcs használatára vonatkozó utasítások azt ajánlják, hogy a kezelés megkezdése előtt konzultáljon a dermatoveneroióval és kezelőorvosával.
  • Keresés | Fishing Time Horgászmagazin és Horgász Áruház

Az Intézet munkatársai közül kerültek ki azok a kutatók, akik más intézményekben — Gyógyszerkutató Intézet, Izotóp Intézet, REANAL Finomvegyszergyár, több egyetemi kutatóhely — radiokémiai laboratóriumokat hoztak létre.

Bár a szerves radiokémia fénykora a hatvanas évekre datálódik, gyógyszerjelöltek és gyógyszerek izotópos jelzése jelenleg is folyik az érdekelt laboratóriumokban. Heterociklusos és szénhidrátkémiai kutatások Az Intézetben a megalapítás óta folynak szintetikus szerves kémiai kutatások.

A Szerves reakciómechanizmus kutatócsoport első vezetője Oláh György volt. Elsősorban szerves fluorvegyületek előállításával és reaktivitásuk vizsgálatával foglalkoztak. Munkájuk kiterjedt az elektrofil aromás szubsztitúciós folyamatok tanulmányozására is. Ennek tevékenysége a heterociklusos és a szénhidrátkémiai vizsgálatokat fogta össze. A két tématerület ben szervezetileg különvált: Pintér István giardiasis összesen egy Szénhidrátkémiai kutatócsoport tól osztály alakult, amely ig működött, a Heterociklusos kémiai csoport pedig Hajós György irányításával osztállyá bővülve végzi jelenleg is kutatómunkáját.

a patogén paraziták példái paraziták az emberi bélben

Az osztály személyi összetétele — hasonlóan az Intézet többi részlegéhez — az évek során jelentősen átalakult: míg a kezdeti években kizárólag állandó státuszt betöltő kutatókból és technikusokból pinworm cink kenőcs áttekintés, fokozatosan, egyre növekvő mértékben, megjelentek az egyetemi hallgatók, akik vagy ötödévesen szakdolgozatukat készítették, vagy doktori munka elkészítésére és a fokozat megszerzésére vállalkoztak.

Az elmúlt év során ez a változás annyira jellemzővé vált, hogy ma az Osztályon mindössze három állandó státuszú — mindegyikük osztály- ill. A heterociklusos kémia területéről kiindulva két új szervezeti egység is létrejött az utóbbi három évben. Az egyik a múltat idézi fel, amikor az Intézet munkájának megindulásakor a szerves kémiai analízis és szintézis egy szervezeti egységbe tartozott. A ben önállósult önkiszolgáló, szerves analitikai laboratórium — Riedl Zsuzsanna vezetésével — főként a preparatív kémiai munkát, így elsősorban a szintetikus szerves kémiát hivatott szolgálni.

A legutóbbi évtől a csoport már klasszikus elemanalitikát is végez, és így a preparatív munkával kapcsolatos minden rutin módszer a kutatók rendelkezésére áll. A másik szervezeti változás ben következett be, amikor Soós Tibort — aki korábban az Osztályon készítette el doktori dolgozatát — a Kutatóközpont főigazgatója egy új kutatócsoport megalakításával bízta meg.

Az így létrejött Fémorganikus csoportban ma már felnőtteknél az opisthorchiasis és a giardiasis tünetei PhD-hallgató dolgozik. Kutatási területük korábban részleteikben nem tanulmányozott módszerekre terjed ki: új, organokatalitikus eljárások felismerésére, enantioszelektív reakciók kidolgozására és a fluoros kémia felhasználására szelektív eljárásoknál.

Az Osztály kutatói aktívan részt vállaltak és vállalnak ma is a pinworm cink kenőcs áttekintés közéletben. Mindezen intézményeknél az Osztály kutatói hosszabb időt töltöttek vendégkutatóként, és számos közös közlemény született. E program kapcsán jelentősen felgyorsultak az Pinworm cink kenőcs áttekintés által szintetizált heterociklusos vegyületekkel végzett biológiai hatásvizsgálatok.

Jelenleg Bécs, Pozsony, Liszabon, Manchester és Szeged különböző egyetemi tanszékei tesztelik az átadott származékokat. A hazai és a nemzetközi kooperációkat két jelenleg is futó projekt jelentős mértékben segíti.

Ez az osztrák—szlovák indíttatású szimpóziumsorozat — Magyarország bekapcsolódásával — elsősorban azt tűzte ki célul, hogy a résztvevő országok kutatói szorosabb szakmai kapcsolatot építhessenek ki egymással.

Ma már a kezdeti hármas összefogáshoz Szlovénia és Csehország is csatlakozott. A heterociklusos kémia Európában legnagyobb jelentőségű konferenciáját — European Conference on Heterocyclic Chemistry — szeptemberében Sopronban az Osztály közreműködésével sikeresen rendezték meg. A Novartis-céggel fennálló kitűnő szakmai kapcsolatok eredményeként óta a cég finanszírozásában az Intézetben évente egy vagy két alkalommal meghívott előadók tartanak előadásokat Novartis Lectures.