Bélféreg - Lexikon ::

Plathelminthen fortpflanzung. Plateau - Übersetzung - Deutsch-Ungarisch Wörterbuch - Glosbe

Dolgozat a Kolozsvári Tudományegyetem Állattani intézetéből.

Olisthanella hungarica nov. Az —6.

Olisthanella hungarica nov. Az —6. Pályázatomhoz négy meg­ határozatlan fajt is mellékeltem. Ezeket ugyanazon év nyarán a pálya­ díjból tett tanulmányútamon magammal vittem Grazba és ott GRAFFnak, a Turbellariusok legkiválóbb búvárának, intézetében teljes szak­ könyvtár segítségével tovább kutattam milétük után.

egy személy számára egy tabletta férgektől filum nemathelminthes kelas nematoda

Hármat sikerült közűlők meghatározni. Csak egy, jelen dolgozatom tárgya, volt a tudomány előtt ismeretlen. Erre hozzá kezdtem földolgozásához és munkámat, a rajzokkal együtt, ott végeztem be szeptemberben. Kék Algák {Cyanophyceákalsóbbrendű Rákok és apró Fonalférgek képezik társ-életvilágát. Köztük plathelminthen fortpflanzung át rövid életét, mert a kiszáradás előtt ivarérettségre kell jutnia és tojásokat raknia, melyek a nap hevétől kiszáradt, vagya hidegtől megfagyott iszapban is képesek a fajt egyik esőtől a másikig, vagy tavaszjöttéig föntartani.

Vízfenéken vagy iszapban tartózkodik. Mindamellett igen ügyes úszó. Ennek ragadozó életmódjában veszi plathelminthen fortpflanzung, mert képes a nála három­ négyszer nagyobb és pánczélozott rákra rávetni magát és kiölthető, izmos, 1 Dolgozatomat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya előtt az Hengeres testének 1.

Körösztmetszete kerekded. Élő állaton a hátulsó testvég hasi plathelminthen fortpflanzung valószínűleg tapadásra szolgáló szemölcsszerű dudorodás figyelhető meg, mikor az állat nyugvó helyzetéből elindul; rögzített állaton azonban nem találtam meg.

plathelminthen fortpflanzung Trichinella házigazdák

A test átlátszatlan, fehéres színű; ezt az elsődleges testűr hiánya miatt igen tömör testben levő nagy mennyiségű szemcsés mirigytermék okozza. A kültakaró és mirigyei.

  • Plathelminthen fortpflanzung -
  • Plateau - Übersetzung - Deutsch-Ungarisch Wörterbuch - Glosbe

A kültakarót a Turbellariusokban igen elterjedt, hullámos körvonalú 2. A sejtek határhullámzata igen erős, néhol háromszoros. A sejtfölűlet átmérője 10—12 [x között változik.

A sejtek szorosan egymásra feküsznek, úgy, hogy hossz­ metszetükön a sejtközi plathelminthen fortpflanzung egy sötét színezésű vonal 3. A sejtmagvak — esetleg a rögzítés következményeképen — körösztmetszetükben szabálytalan, sőt viselő sejtjeikhez hasonlóan, hullámos körvonalúak — amint ezt LUTHER [1] az Eutnesostominákban általános­ nak találta —, hosszirányukban azonban épen kerűlékesek. A magvak a sejtek alapjától a hámhártya alatti rétegig nyúlnak. Körösztmetszetük 2—3 i átmérőjű.

Egy chromaticus magvacska és többnyire körületesen fekvő chromaticus szemcsézet jellemzi 3. A csillámok a hasi oldalon plathelminthen fortpflanzung [t, a hátin 4—5 [x hosszú, vékony, egészen végig egyenletes fonalak dl.

A csillámok a sejtfölületen a hámhártyába plathelminthen fortpflanzung mélyedő alapi testecskéken basalis test corp. Az alapi testek plathelminthen fortpflanzung föstés után mindkét végükön hegyezett, rövid féreggyógyszer 6 éves gyermekek számára pontokként tűnnek föl.

Full text of "Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról"

Csillámot viselő végükkel kissé a hám­ hártya fölé emelkednek. Plathelminthen fortpflanzung metszeten az állat hossztengelyével párhuzamos hosszanti sorokban állanak, melyek a sejteket áthidalják. Néhol haránt és 45u szögben ferde sorokat is megfigyelhetni, ami a teljes rendezettség jele.

Úgy az eosinával párosított haematoxylina-vastimsós, valamint az ApÁTHY-féle hármas föstéssel is asejttestben a következő rétege­ ketkülönböztetjük meg: h á m h á r t y a cutichámhártya alatti plathelminthen fortpflanzung subcuticfölső s z e m c s é s e b b és alsó f o n a l k á plathelminthen fortpflanzung a b b réteget fibr.

Parazita a testben - Egészség | Femina

A hámhártyaréteg mindkétféle föstéssel pirosas sár­ gára színeződik. Ezt a réteget befelé a sejttesttel szemben hármas föstésben barnára, eosina-haematoxylina-vastimsós föstésben feketére színeződő éles vonal képében a hám­ hártya alatti réteg subcutic.

  • Paraziták, a veszélyes „potyautasok” Gyógyítja az emberi parazitákat
  • Giardia cryptosporidium, Orv Hetil.

A sejttest következő rétege egész hosszában fonalkás; a fonalkák közeit distalisan apró stírü, proximalisan nagy plathelminthen fortpflanzung szemcsézet tölti ki. Fonalkáknak az alaptestekkel való össze­ függése gyakran megfigyelhető. A fonalkák olajbamártó lencserendszerrel gyakran szemcsék hosszanti soraira bonthatók föl. Vagy csak a rájuk csapó­ dott fehérjeszemcsék okozta csalóka kép ez? A pótsejtek 2. Fiatal, a hímivarérettség fokát épen meghaladó példákon voltak még fölismerhetők csak.

A férgek a méh kezelésében fölűlet felé igen megvékonyodnak 4.

Felnőtt tartalom! Mivel a paraziták méretben és számban is növekednek, a gazda szervezet egészségét is befolyásolhatják. Emésztési zavarokat, tápanyag felszívódási problémákat eredményezhetnek.

A kültakaró rhabditis nélküli. Ez genus-jellem. Alaphártya membrana basalis az Olisthanellákon mindeddig nincs kimutatva. Valószínűleg a Tarbellariusdk vizsgálatára közönségesen hasz­ nált eosina-haematoxylina-vastimsós föstésnek erre való alkalmatlanságán múlt.

Ez a módszer ugyanis csekély színárnyalattal különíti el az izom­ tömlőt, az alaphártyát és a külhámot. E biztos meg­ különböztetés hasznát nem is annyira a kültakaró, mint inkább az ivar­ szervek és a garat vizsgálatában vesszük.

plathelminthen fortpflanzung

plathelminthen fortpflanzung a férgektől az emberek tablettáig

A kültakarón háromféle mirigysejt önti váladékát: 1. Valamennyi nyílt mirigysejt. Kivezető csatornáik mind a külhámsejtek testét fúrják át, tehát giardia que es belül intracellularisan nyílnak a fölűletre, mint azt a Dendrocoelum lacteum hasonsorsú összes sejtjeiről szintén kimutattam. Van 1 Lásd Múzeumi Füzetek I. Egy sejt látja el a közelebbi környezetében levő külhámsejteknek csaknem mindenikét a sikamlóssághoz és a helyváltoztatáshoz plathelminthen fortpflanzung nyálkával.

Sok plathelminthen fortpflanzung mellett is megtartják e sejtek különsarkúságukat heteropolaris vol­ tukat annyiban, hogy megkülönböztethetünk rajtuk egy, a test belseje felé fordított alap, és a külhám felé fordított kivezető csatornás oldalt. E sajátszerű alkotásánál fogva átmeneti alak e sejtek a soksarkú kötő­ szöveti sejtek — a szó legtágabb értelmében szintén mirigysejtek — és a kétsarkú mirigysejtek között, mert olyan soknyújtványú kötőszöveti sejtnek is tekinthetnők, melyeken a nyújtványok egy oldalra szedődtekát.

Ehhez hasonló sorozaton át vezetik le a soksarkú dúczsejtből a kétsarkún és a T alakún át az egysarkút. A nyálkamirigysejtek teste érintőlegesen lapult, ágai is ilyen irányban terűinek szét tőle, kivéve a sejttestükkel borított hámsejtekbe merőlegesen beme­ nőket.

Nagyobb ágak a test hosszirányában haladnak. Azok a sejtek, melyek a fejvég hasi oldalára ömlesztik váladékukat, ágaikat csakis ebbe az irányba küldik. Csaknem minden egyes külhámsejten nyílik egy-egy végág 2. A hámsejteket áttörő csatornavégek nem követik a hámsejt fonalkás szerkezete meg­ szabta, fölületre merőleges irányt, hanem, mint a 3.

Az alaphártyát átfúrva, kissé föl­ duzzadnak. Ez a különös jelenség csaknem kivétel nélkül jellemzi az Olisthanella összes sejtjeit; mindenütt és főként a mirigysejtekben chromatinában szegény sejtmagban igen erősen chromaticus magvacska található.

A magvacska finom magplasmahálózat plathelminthen fortpflanzung fekszik. Nem egynemű, rácsozatos szer­ kezetet és ennek csomópontjaiban szénfekete szemcsét mutat ki haemateinaföstés. Többször figyeltem meg regenerálódásban levő nyálka­ csatornákat, ami amellet bizonyít, hogy a csatornák nemcsak a mirigyter­ mék vezetésében, hanem előállításában plathelminthen fortpflanzung részt vesznek. Lombikszerű sejttesteik két részarányos plathelminthen fortpflanzung az ideg­ rendszer központja előtt és fölötte fekszik.

Kivezető csatornáik jobb és baloldalt kötegekbe tapadva hasfélen haladnak szájadzásuk helyére, a test elülső részén. Néha az egész központi dúcz előtti teret kitöltik, mikor a két vezetékköteg körösztmetszete két egymáshoz tapasztott félhold képét adja, melyeket egymástól a középsíkban egy kötőszöveti hártya választ el.

A bőséges mirigyterméket mintegy 30 JJ. Sejtmagjuk alkotása egyező a nyálkasejtekével. Körülötte van a sejttest protoplasmás, váladéktermelő része, melybe egyenletes sűrűség­ gel, sőt leggyakrabban szabályos sorokban is, haemateina föstékektől sötétbarnára színeződő szemcsék vannak beágyazva.

Ezek a szemcsék az elválasztással foglalkozó alapi sejtrésznek a rhammitisek előállításá­ hoz szükséges tartalékanyaga; u. A sejttestnek ez plathelminthen fortpflanzung része oly élesen elkülönül, hogy gyakran ráragasztottnak látszik a kész mirigytermékkel zsúfolt részre. Kötegekbe csavarodnak, hogy a sejttestben megférhessenek.

Savanyú kátrányföstékek, nevezetesen eosina és rubina iránt mutatnak fogékony­ ságot; amint mondani szokás, erythrophilusak. Szineződésük az plathelminthen fortpflanzung piros, rózsaszín és rézvörös között váltakozik.

A száj környékének ama piros föstékek iránt fogékony mirigyei kis, lombik-alakú sejtek. A bőrizomtömlő három rétegből áll: külső k ö r ö s l e g e s circularisbelső hosszanti longitudinális és a kettő között egymást keresztező, átlóirányú diagonalis rostok két rétegéből. A körös­ leges réteg nagyon gyér, és rostjai alig vastagabbak az alaphártyánál. Nem sűrűbb, de szélesebb rostok alkotják az átlós réteget. Legfejlettebb a hosszanti réteg. Az izomtömlő valamennyi rostja szalagszerű.

A Wikimédia Commons tartalmaz Orsóférgek témájú kategóriát. Bélféreg neve Az orsóférgek Ascarididae a fonálférgek Nematoda egyik családja. A család valamennyi faja élősködő. Elterjedés, életmód[ szerkesztés ] Emlősökben elterjedtek plathelminthen fortpflanzung Ascaris, madarakban az Ascaridia nembe tartozó orsóféreg fajok. Az Ascaris suum a sertésaz Ascarasis lumbricoides az ember orsóférge.

Amennyire tapasztalataim megengedik, mondhatom, hogy ez a módszer igen beválik a Turbellariusok izomzata fonalkás szerke­ zetének a kimutatására; Dendrocoelumban is eredményre vezetett. Érde­ kes adat, hogy egy rostszalagban csak egy fonalka fibrillum réteg van.

Csupán a hosszanti rostok szélén, — tehát itt se a középen, mint másutt rendesen — többrétegű. A3, ábrán látható a hosszanti rostok musc.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

Készítményeim bemutatásakor BÖHMIG professor úr arra figyelmeztetett, hogy talán szomszédos rostok oda­ csatlakozott végágai kelthetik a szalag széle vastagodásának látszatát: később sikerűit érintőleges metszeten az izomtömlőnek igen nagy rész­ letét egyszerre találnom a metszettel, és ezeken meggyőződnöm, hogy ilyen csatlakozás nem történik, és ennélfogva a széli vastagodás csak­ ugyan a rostszalagok tulajdona.

A bőrizomtömlőn belőli izomzat plathelminthen fortpflanzung ide soroljuk a hát-hasi irányú, a haránt és az elülső testvéget mozgató rostokat — szintén igen gyön­ géd, holott GRAFF [1] tapasztalata szerint a kötőszövet fejletlensége a tőle vizsgált igen sok Rhabdocoelidá-ban az izomzat gazdagságában szokott kárpótlást nyerni.

A testet kitöltő tápcsatorna miatt általában hiányoznak a dorsoventralis rostok; csak egynehányat találtam az idegközpont előtt a középsíkban. Érintőleges rostok pedig, LUTHER [1] szerint, főként szögletes testű, vagy a szögleteken plathelminthen fortpflanzung hosszanti lebenynyel ellátottakon, jutnak fejlettségre; valósággal csak igen finom rostokat találtam belőlük metszetről-metszetre haematoxylina-vastimsós föstés után.

Ritkaság számba megy harántrostokra akadni az Eumeso­ stominákhan ; találtam két ily rostot, de ezek is a két szemfoltot kötik össze, úgy, hogy már nem az egész test, hanem egy szerve szolgála­ tában állanak.

Fejletlen a tapogató módjára működő plathelminthen fortpflanzung testvég izomzata is. Haladnak rostok farkvégi irányban rézsút a hasról a hátra az idegközpont előtt, párhuzamosan a középsíkkal, átfúrva igen gyakran a rhammitiskötegeket.

Kötőszövet csak nyomokban található a bőrizomtömlőhöz tapadva és az idegközpont körűi. Emésztő készülék.

Mesostoma az igen hátra eső szájnyílás plathelminthen fortpflanzung 1. Környékén az epithelium kissé magasabb. Rajta gazdagabb nyálka- a már említett piros föstékek iránt rokon mirigyek nyílása vehető észre. Az Eumesostominükban általánosan ismert körösleges szűkítő és plathelminthen fortpflanzung tágító izmok 5. A szájnyílás, befelé öblösödve, a garattáskává pharynx-táska plathelminthen fortpflanzung burs. Igen ellapúit, csillamótlan laphám béleli, melyben plathelminthen fortpflanzung esetben tudtam csak magot találni.

A külhám alaphártyája membr. J megszakítat­ lanul áthajlik a szájnyíláson át a garattáska hámja alá és innen a garatra. A bőrizomtömlőből azonban csakis a hosszanti rostok musc. A garat alkotásáról az 5.

A garatnak érdekes új bélyegeit tűnteti föl állatunk. Ilyen­ nek akadunk ugyan nyomaira a Bothromesostomákon, de emezeké nem teljesen homologus amazzal. Végül módosulást találtam az általános jel­ leggel szemben a garat izomzatában és mirigyeiben is.

Plathelminthen fortpflanzung garat a testhez viszonyítva igen erős fejlettségű.