Uploaded by

A helmint paraziták szabályozói mesterei, Káros és hasznos férgek, szükség van egy személyre?

Egyikük sem beszél az ország bajait okozó monetáris kérdésekről, hanem csak a fiskális témákat említik: az adócsökkentést, általában az adózást, valam int a költségvetés nehézségeit.

Ezt időnként kiegészítik azzal, hogy az or - szág eladósítása megengedheteden mértéket ért el. Még a rendszervál- tás veszteseinek az érdekképviseletét felvállaló konzervatív-polgári oldal is csak a kisebb adókra, az áramvonalasított állami bürokráciára, valamint kevesebb választott politikusra tesz ígéretet.

A másik oldalon a baloldali értékekre a helmint paraziták szabályozói mesterei és a szociális ér - zékenységet hirdető vezetés mélyen sajnálkozik a megrendítő sze- génység láttán.

Milyen károkat okozott a férgek?

Arról már nem szól, hogy ezt a szegénységet az okoz- ta, hogy az állampolgárok közös munkája eredményeként létrejött közvagyont elvették a magyar emberektől és így a lakosság túlnyomó többségének egyáltalán nincs tőkejövedelme. Ha szerencsés, akkor dolgozhat, de csak az Európai Unió munkabérádagának az egyötödé- ért-egyhatodáért. Ez a Magyarországon lévő globális részvénytulajdon hatékonyan működik, de minimális adót fizet a hasznából. Profitjának többsége kiáramlik az országból.

A tőke már évek óta nem be, hanem kiáramlik Magyaror- szágról a privatizáció következtében. Ez a vámszabadterületinek ne - vezett - Magyarországon működő, mutatni bika szalagféreg nem magyar - gazdaság termé- szetesen jól működik, de ennek haszna kizárólag a nemzetközi pénz- es korporációs oligarchia vagyonát gyarapítja.

A magyar népnek jó- formán semmi haszna nincs belőle. Az a gazdaság, amelyet úgy neveznek, hogy nem vámszabad- területi gazdaság, amelybe a kis- és közepes méretű vállalatok zöme tartozik, és amely a munkahelyek túlnyomó részét biztosítja a magyar munkavállalók számára, tőkehiánytól szenved és adósságtól fuldoklik. Az egyenlőtlen szabályozók uniós kényszere miatt nem tud eséllyel versenyezni. A túlzott privatizáció következményeként a magyar állam is meg lett fosztva a vagyonától és így a tőkejövedelmétől.

Ily módon az ál- lamnak nincs pénze arra, hogy társadalombiztosítási és szociálpoliti- kai a helmint paraziták szabályozói mesterei teljesítse.

Drábik János - A pénz diktatúrája.pdf

Ugyanakkor ezt másra sem tudja áthárí - tani. Ennek az az akadálya, hogy az állampolgároknak nincs vagyona, és így tőkejövedelme sincs, tehát nem képesek önmagukról gondos- kodni. Ezért a helyzetért az állam felel, hiszen az állampolgárok hoz - zájárulása nélkül adta el olcsón az állampolgárok közös vagyonát. Az állam, mint jogi személy, nem tud létezni a természetes szemé- lyekből álló állampolgárok közössége nélkül.

Ez fordítva nem igaz, mert a természetes személyek az államnak nevezett jogi absztrakció nélkül is tudnak létezni. Legfeljebb, ha nincs állam, nehezebb a köz- rend fenntartása és a közügyek intézése. Az állam tehát az állampol- gároké. A helmint paraziták szabályozói mesterei a vagyon pedig, amit az állam könnyelműen elkótyave- tyélt, az is az állampolgároké volt. Minimálisan az lenne a kötelessége, hogy számoljon el nekik ezzel a vagyonnal.

De ezt a kötelességét sem hajlandó teljesíteni - legyen a kormány baloldali vagy jobboldali. A magyar nemzeti vagyont ben a Nemzetközi Valuta- alap és a Világbank milliárd dollárra értékelte a dollár akkori árfo - lyamán számítva.

A magyar költségvetésnek pedig lényegében fedezet nélküli pa- pír- és elektronikus pénzt adott át, amelyet ő maga házila g állított elő. Ily módon sok száz milliárd forint került forgalomba, amit aztán mes- terségesen - részben inflációval - távolítottak el.

a helmint paraziták szabályozói mesterei

A magyar társada - lom, amely több évtizedes munkája eredményeként tetemes vagyon - nal rendelkezett, így nemcsak a vagyonától lett megfosztva, hanem az azért kapott és valódi értéket képező pénzellenértéktől is.

Vagyonával együtt elveszítette önrendelkezésének anyagi alapját is. A Nemzetközi Pénzügyi Közösség, amely a Magyarországon megtelepedett korporációs vagyon tulajdonosa, elvárja a magyar ál- lamtól, hogy többek között építse ki a korszerű útrendszert, valamint e nemzetközivé lett vagyon optimális működtetéséhez szükséges kor- szerű infrastruktúrát.

Ez óriási költségeket igényel. Egyrészt vagyon- és tőkejövedelem nélkül is gondoskodni kénytelen az ugyancsak vagyon- a helmint paraziták szabályozói mesterei tőke nélküli állam- polgárok millióiról. Azokról akiket ő tett koldussá.

S ezért nem bújhat ki e felelőssége alól. Másrészt eleget kell tennie a nemzetközi pénz- és korporációs oligarchia igényeinek. Mindezt csak óriási hitelek felvéte- léből tudja teljesíteni, amelyekért hatalmas kamatot kell fizetnie. Ily módon növekedett óta további milliárd forinttal a magyar államadósság, amely most már eléri a 13 milliárd forintot. Ennek az adósságszolgálati és kamatterhei elviszik a költségvetésnek csak- nem a felét.

  1. Helminták
  2. Káros és hasznos férgek, szükség van egy személyre? - Nők
  3. Vad paraziták
  4. Az ascaris fertőzés megelőzésének fő intézkedése az

A magyar nemzetgazdaság egészére nehezedő adósság ben elérte a milliárd dollárt. E hatalmas adósság terheinek a zömét ma már a magántulajdonban lévő gazdasági szereplőknek kell viselni- ük. Ez nem jelenti azt, hogy nem a magyar társadalomra nehezedik ez a teher is. A magánszektor tulajdonosai fizetési kötelezettségeiket — termelési költségként — ráterhelik a magyar társadalomra. Ezért tesz- nek meg mindent, hogy kivonják magukat az arányos közteherviselés alól, hogy minél kevesebb adót fizessenek.

Ezért fizetnek az uniós munkabérátlaghoz képest annak egyötödét, egyhatodát kitevő mun - a helmint paraziták szabályozói a helmint paraziták szabályozói mesterei. Ezért drágábbak a magyar termékek, ami csökkenti a magyar gazdaság versenyképességét. Láthatjuk, hogy a magánszektorra nehe- zedő adósságteher is a magyar társadalmat nyomorítja.

A neoliberális privatizációs mánia olyan úgynevezett szakértői, akik közül többen is kormányzati tisztségeket viselnek, még mindig privatizálni akarnak. Hamis az az érv, hogy a magántulajdonban lévő posta és vasút is tud úgy működni, mint a köztulajdonban lévő. Ugyanis itt nemcsak a működésről és gazdasági mutatókról van szó. A köztulajdon azt is jelenti, hogy a köz — a társadalom egésze - ren- delkezik vele és annak tőkejövedelme is a társadalomé. Ezzel szem - ben, ha ugyanez a tulajdon magántulajdonná válik, akkor a tulajdon - nal együtt a tulajdonosra száll át a rendelkezési jog, ez a rendkívül fontos hatalmi a helmint paraziták szabályozói mesterei — továbbá övé lesz a tőkejövedelem is.

A korábbi tulajdonosokból pedig bérből és fizetésből élő függő hely- zetű emberek válnak, akik többé nem képesek érdekeiket a helmint paraziták szabályozói mesterei a túlhatalommal rendelkező magántulajdonossal szemben.

Az elmúlt 16 év bebizonyította, hogy a nullszaldós működés is rendkívül értékes, ha százezreknek biztosít munkát. Magyarországon a felelőtlen túlprivatizálás eredményeként több mint másfélmillió ember veszítette el munkahelyét.

Önként merül fel a kérdés, hogy ebben a pénzuralmi korszakban, amelyben élünk, amelyben különleges szerephez jut a pénzrendszer és különösen a monetáris eszközök használata, miért van az, hogy Magyarországon a monetáris rendszer működésének kérdései egyáltalán nem képezik közéleti vita tárgyát.

Az ország gazdasági bajai monetáris rendszer é- ből adódnak, mert hiszen monetáris eszközökkel lett a magyar társa - dalom megfosztva negyvenévi munkájának gyümölcsétől. Ebből adódik, hogy monetáris eszközökkel kellene ezt a vagyont visszasze- rezni, vagy legalábbis a vagyonvesztés legkárosabb következményeit orvosolni.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a monetáris hatalom fontosságára. Az első írás azzal foglalkozik, hogy milyen terve van a nemzetközi pénzügyi közösségnek a Globális Unió létrehozására, és hogyan fo- lyik galandféreg jelei módszerekkel a harc a világuralom megszerzéséért.

Hogyan magyarázta meg Sztálinnak Ukrajna első elnöke, a letar- tóztatott és kivégzésére váró trockista vezető, Hr isztyian Georgijevics Rakovszkij a helmint paraziták szabályozói mesterei pénzuralom lényegét azért, hogy megmentse életét?

Mi - ként állította át ezzel Rakovszkij a szovjet -német kapcsolatokat és befolyásolta döntő módon a II.

Hogyan bizonyítja be az őt kihallgató KGB-s tábornoknak, Gavril Kuzmin- nak, hogy létezik egy világot irányító háttérhatalom, amelynek még Sztálin is kénytelen engedelmeskedni?

Miután leellenőrizte Rakovsz- kij állításait, miért követte Sztálin foglyának a tanácsait és kötötte a helmint paraziták szabályozói mesterei a paktumot Hitlerrel? Ezt tudhatjuk meg abból a drámai kihallgatás- ból, amelynek a teljes szövegét ismertetjük. Lehetséges-e, hogy a háttérhatalom pénzügyi módszerekkel és a nyilvánosság manipulálásával elrabolja a világ talán leggazdagabb em - berének hatalmas gyárait, egész vagyonát?

Erre kísérel meg választ adni a Howard Hughes amerikai milliárdos sorsáról a többszörös Oscar-díjas Aviator című film főszereplőjéről készült írás.

Drábik János - A pénz diktatúráelokenyer.hu

Ezt kutat- ja a gazdasági demokráciával a helmint paraziták szabályozói mesterei tanulmány, ismertetve a leg- fontosabb és egyben meg is valósítható megoldási javaslatokat.

A fő- áramlathoz tartozó közgazdasági szakemberek szerint gazdasági de- mokrácia nincs és ez a meghatározás tudományosan nem értelmezhe- a helmint paraziták szabályozói mesterei. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy a gazdasági demokrácia az állami és a magánmonopóliumoktól mentes, az egyenlő esélyek alapján foly- tatott gazdasági versenyt jelenti. Ahhoz, hogy gazdasági demokrácia legyen, meg kell szüntetni a monopolhelyzeteket.

Igaz-e, hogy a világ megoldhatatlan energiaválság előtt áll, mivel a kőolajkitermelés elérte a csúcsát és ez az energiahordozó már nem tudja biztosítani a világgazdaság egyre növekvő szükségletét, különö- sen az újabb óriásfogyasztóként belépő Kína és India gyors ipari nö- vekedése mellett?

Miként lehetne a jelenlegi magánpénzrendszert, amely magánel- lenőrzés alatt áll és kamattal működtetett hitelpénzzel féreg trojai, fel - váltani a társadalmi felügyelet alatt álló közpénzrendszerrel?

Hogyan lehetne ezt konkrétan megvalósítani? Egy ilyen közpénzrendszerrel működtetett gazdaság lehetővé tenné egy emberközpontú társadalom szükségleteinek az optimális kielégítését. Mi a különbség az ember - központú és a pénzközpontú gazdaság és társadalom között? A kormányzati hatalom birtoklása egyetlen személy, csoport, vagy bármely ellenőrzést gyakorié magánhatalom által— lényegében fasizmus. Az Olaszországban megszerveződött fasiszta mozgalom rokon vonásokat mutatott a németországi nemzetiszocializmussal, de nem volt azonos vele.

A háború eredményeként a korporációk kerültek hata- lomra és ezt a korrupció korszaka követi a legmagasabb szinteken. A pénzhatalom mindent maga alá gyűr, hogy meghosszabbítsa uralmát, kihasználja az emberek hiszékenységét, egészen addig, amíg a vagyon néhány kézben halmozódik fel, és a köztársaság elpusztul.

Káros és hasznos férgek, szükség van egy személyre?

Amerikában és Európában is sokan vannak, akik nem veszik tudomásul Roosevelt véleményét, miszerint a korporációs uralom — az állam alávetése a bankok és a korporációk tulajdonosainak — valójában fasizmust jelent. A fasizmusnak az a lényege, hogy a korporációs magán- hatalom egyesül az állami-kormányzati közhatalommal.

A korporációs uralom a maga partikuláris érdekeinek rendeli alá a közhatalmat.

a helmint paraziták szabályozói mesterei hogyan lehet fergeket megjeleniteni egy emberben

A korpo- rációk belső struktúrája autokratikusnak tekinthető, vezetőit nem az al - kalmazottak választják, vagy mozdítjá k el, hanem a tulajdonosok. A közhatalomnak ebből a szolgai szerepre kényszerítéséből következik, hogy a korporációs rendszerben elnyomják a munkavállalók szervezeteit, marginalizálják vagy felszámolják őket. A korporációs uralom másik jellemzője, hogy megnő a nyíltan vagy álcázva magánellenőrzés alá került fegyveres erőszakszervek hatalma.

Intézményesülnek továbbá az így vagy úgy meghamisított csaló válasz - tások. A nemzetbiztonsági érdek mindenek felett álló szabállyá válik, és ezen a címen számolnak le minden korporációellenes megnyilvánulással.

Az objektív tájékoztatás helyére a tudatipar manipulációja lép. A kiegyen - súlyozatlan rendszer következményeként a növekvő társadalmi feszültsé- get és bűnözést szigorú bűnügyi eszközökkel kísérlik meg féken tartani A Nemzetközi A helmint paraziták szabályozói mesterei Közösség a magánpénzrendszer kialakításá- val tett sikeres kísérletet arra, hogy az ellenőrzése alatt centralizálja a világ erőforrásait és termelővagyonát, majd erre támaszkodva a politikai hatal - mat is.

a helmint paraziták szabályozói mesterei felnőtt helmintos kezelés

Ezt a programját azonban igyekezett elfogadható, sőt rokonszen - ves programokba csomagolni: a szegénység leküzdését, jólétet és bizton - ságot ígért a helmint paraziták szabályozói mesterei világ népeinek. A a helmint paraziták szabályozói mesterei dereguláció, liberalizáció, priva - tizáció és globalizáció neoliberális programja végrehajtása során azonban csak az erősek szabadságának korlátlan növelése lett az általános norma.

A felvilágosodás hármas jelszavának másik két ígérete — az egyenlőség és testvériség — nem globalizálódott, pedig csak a három követelmény együtt teniózis kezelésére szolgáló gyógyszerek kiegyensúlyozott helyzetet a helmint paraziták szabályozói mesterei.

A szabadsággal való vissza- élést az egyenlőségkövetelmények érvényesítése akadályozza, megvédel- mezve a társadalom hátrányos helyzetben lévő tagjait az erősekkel szem - ben. A szabadság és az egyenlőség között a helyes arányt pedig csak az egymásrautaltságot és szolidaritást kifejező testvériség képes kialakítani az ember magasabb képességeinek mozgósításával.

A tényekből azonban azt állapíthatjuk meg hogy az egyenlőség és a testvériség követelménye nem vált egyetemessé. A neoliberális program keretében a világra rákényszerített úgynevezett szabadkereskedelem nem járult hozzá a világgazdaság fejlődéséhez.

Való- jában a bizonytalanságot és a világméretű szegénységet növelte. Olyan mértékben fokozta a helmint paraziták szabályozói mesterei súrlódásokat, hogy azok helyi háborúkhoz is vezet- tek.

A Nemzetközi Pénzügyi Közösség által irányított Nyugat centrum- országai, közelebbről az ezekben az országokban működő pénzügyi szek- tor hatalmas jövedelmeket húzott és húz az ingataggá vált pénzpiacokról. Ezekben a kiszolgáltatott or- szágokban csak úgy lehet bővíteni a multinacionális cégek piacait, ha ezeknek az országoknak a saját termelőbázisát felbomlasztják, megsemmi - sítik Hymenolepidosis életciklusa az országok egyre nagyobb mértékben függnek a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és a Világkereskedelmi Szervezet drága hiteleitől, és a helmint paraziták szabályozói mesterei az alávetésük, illetve újragyarmatosításuk.

Ez azt jelenti, hogy piacaikat minden védelem nélkül hagyva teljesen szabaddá kell tenni a multinacionális cégek számára anélkül, hogy bármilyen vétólehetőséggel rendelkezhetnének. A Nemzetközi Pénzügyi Közösség által irányított gazdagok szövetsé- ge, a beruházó a helmint paraziták szabályozói mesterei által kézben tartott Egyesült Államok irányításá - val valójában a szegénységet, a természeti környezet pusztítását globali - zálta az apartheid, a rassziszmus és az etnikai jellegű konfliktusok világ- szintű elterjesztésével együtt.

A hidegháború korszakának végével a Föld lakosságának jelentős része eddig példa nélkül álló gazdasági és társadalmi válságba került. Ez a világgazdasági krízis brutálisabb, mint amilyen az as években sújtotta a világot. Korábban működőképes országok egész gazdasági rendszere omlott össze és a civil társadalom struktúrái is meglazultak, felbomlottak. Hogyan lehet megölni a pinworm tojásokat jelentősen megnőtt a munkanél - küliség és az elszegényedés.

A dereguláció, liberalizáció, privatizáció, globalizáció nyomán a telje - sen szabaddá tett világkereskedelem segítségével a harmadik világ szegény országainak városaiban a létfenntartási költségek ma magasabbak, mint az Egyesült Államokban. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank sziszte- matikusan a helmint paraziták szabályozói mesterei mind a városi, mind a vidéki térségekben a gazdasági életet, amennyiben a gazdasági tevékenység nem szolgálta közvetlenül a multinacionális cégek globális piaci rendszerét.

Noha a Világbankna k és a Nemzetközi Valutaalapnak is az a megbízatása, hogy küzdjön a szegény- ség ellen, és járuljon hozzá a környezetvédelemhez az életfontosságú erő- források fenntartása érdekében, mégis ez a két intézmény támogatja az er - dők kiirtását, a természeti környezet gyorsított pusztulását és embermilliók elűzését, akik a nagy beruházások útjában állnak.

Mindezt adatokkal részletesen alátámasztja Michel Chossudovsky, az Ottawai Egyetem tanárának Global Brutal című könyve, amely a Szabad- jára engedett világkereskedelem, a ergot parazita, a háború alcímet viseli. Chossudovsky kimutatja, hogy a kiszolgáltatott országokra rákényszerített strukturális alkalmazkodás valójában a gazdasági népirtás egyik modern formája, amelyet a piaci erők tudatos manipulálásával elsősorba n pénzügyi eszközökkel hajtanak végre.

Much more than documents.

Mindennek eredményeként az emberek többsége már nem engedheti meg magának a megfelelő egészségügyi ellátást, az orvosi és gyógyszer- szolgáltatások igénybevételét. Hasonló sorsra jutottak a kiszemelt orszá- gok ingyenesen működő iskolarendszerei is. A Nemzetközi Valutaalap kényszerítette a szegény országokat, hogy számolják fel az ingyenes iskola- rendszert, és még a legszegényebbek is fizessenek az oktatásért, ha ismere- tekhez akarnak jutni.

A Világkereskedelmi Szervezet a legbrutálisabban be tud avatkozni a nemzeti jogrendszerekbe és a tagállamok alkotmányos szabályozásába. Ugyanakkor a helmint paraziták szabályozói mesterei globálisan működő bankok és a transzna- cionális világcégek jogai jelentékenyen kibővültek, és ma már minden ke- reskedelmi módszer megengedett, még olyanok is, amelyek nemcsak sú- rolják, de kimerítik a büntetőjogi tényállásokat, beleértve például a szellemi javak ellenszolgáltatás nélküli kisajátítását.

A Global Brutalban Chossudovsky kemény tényekkel támasztja alá a globalizáció agresszív és demokráciaellenes arculatát, amelyet a gazdag or - szágok igyekeztek és igyekeznek elleplezni.

a helmint paraziták szabályozói mesterei a paraziták attol felnek

Chossudovsky említett könyve azonban csak szivfereg vedelem egyik azok közül a ta- nulmányok közül, amelyek kellő tényanyagra támaszkodva megerősítik, hogy Földünkön pénzügyi háború folyik. Kétségtelen, hogy a XXI. Ebben a háborúban nemcsak ál- lamok és kormányok vesznek részt, de a gazdasági és társadalmi élet egé- szének szinte minden a helmint paraziták szabályozói mesterei.

A világ pénzügyi rendszerét úgy alakították ki, hogy rendszeresek le- evének a fizetési, valutaátváltási, a bankok működését a helmint paraziták szabályozói mesterei a pénzügyi szol- gáltatások más formáit érintő válságok a világ különböző részein. Amikor ezek a válságok kirobbannak, az áldozatok rákényszerülnek arra, hogy ke- ressék a válság kiváltó okait.

A kutatók az okokat a globális pénzügyi in- :ézményekben és a Nemzetközi Pénzügyi Közösség egyes szereplőinek a tevékenységében találták meg. Ez volt a helyzet ban, az úgynevezett ázsiai pénzügyi válság idején is.